آیین‌نامه

کمیته‌های تخصصی اجرای سند دانشگاه اسلامی

 مصوب جلسه 291 مورخ 94/11/26  شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی

 

مقدمه:

شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با استفاده از ظرفیت آموزش عالی و سایر نهادها و امکانات کشور مسئولیت بررسی، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، طراحی سازوکار تحقق اهداف، اصلاح ساختارها و فرایندهای مربوط، به روزآوری و ترمیم، هماهنگی و انسجام در سیاست‌ها، برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول راهبردی فرایند اسلامی شدن را برعهده دارد. در همین راستا و به منظور اجرایی شدن سند دانشگاه اسلامی مصوب جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جلسه 262 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی،مورخ 25/9/92 نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی نظامات‌ چهارگانه سند دانشگاه اسلامی ذیل کمیسیون تلفیق اقدام نمود. لازم به توضیح است؛ ضرورت توجه به پیوستگی آموزش عمومی و عالی در عرصه سیاستگذاری و اجرا، مبنای تصمیم شورا در تشکیل کمیته‌ای با محوریت آموزش و پرورش با عنوان فوق، قرار گرفت.

 

الف) مسئولیت کمیته "نظام آموزشی": وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ب) مسئولیت کمیته "نظام فرهنگی- تربیتی": نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

ج) مسئولیت کمیته "نظام پژوهش و فناوری": وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

د) مسئولیت کمیته "نظام مدیریت": دانشگاه آزاد اسلامی

ماده 1- وظایف کمیته‌ها

 • شناسایی و تعیین اولویت‌های سند
 • تدوین و ارائه برنامه‌های اجرایی نمودن راهبردهای سند دانشگاه اسلامی
 • رصد و ارزیابی میزان اجرایی شدن مصوبات و برنامه‌ها
 • تدوین طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانین مورد نیاز جهت ایجاد زمینه اجرای بهینه سند

ماده 2- ترکیب اعضای کمیته‌ها

1-2- اعضای کمیته آموزشی

 • معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی
 • معاون امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • دبیر شورای اسلامی شدن
 • نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
 • نماینده شورای تخصصی حوزوی
 • 2 نفر عضو صاحب‌نظر به پیشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رییس شورای اسلامی شدن
 • 1 نفر از بانوان صاحب‌نظر در این حوزه به پیشنهاد شورای فرهنگی- اجتماعی زنان و حکم ریاست شورای اسلامی شدن

 2-2- اعضای کمیته فرهنگی- تربیتی

 • معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • معاون فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی
 • معاون فرهنگی- سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی
 • نماینده شورای فرهنگی- اجتماعی زنان
 • دبیر شورای اسلامی شدن
 • نماینده شورای تخصصی حوزوی
 • نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
 • 3 نفر عضو صاحب‌نظر به پیشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رییس شورای اسلامی شدن

2-3- اعضای کمیته پژوهش و فناوری

 • معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • معاون پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
 • معاون مطالعات راهبردی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 • معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی
 • معاون پژوهشی حوزه علمیه قم
 • نماینده کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
 • دبیر شورای اسلامی شدن
 • نماینده معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری
 • 2 نفر عضو صاحب‌نظر به پیشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رییس شورای اسلامی شدن

2-4- اعضای کمیته مدیریت

 • رییس مرکز هیأت‌های امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • رییس مرکز هیأت‌های امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • معاون برنامه‌ریزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
 • 2 نفر از رؤسای دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • 2 نفر از رؤسای دانشگاه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • 1 نفر از رؤسای مراکز جامع دانشگاه آزاد اسلامی

تبصره 1: رییس هر یک از کمیته‌ها بر اساس پیشنهاد دستگاه متولی و با حکم ریاست شورای اسلامی شدن منصوب می‌گردد.

تبصره 2: مدت زمان احکام سه ساله خواهد بود.

ماده 3-  جلسات کمیته‌ها حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل می‌گردد.

ماده 4- گزارشات جلسات کمیته‌ها به طور مستمر به دبیرخانه شورا منعکس می‌گردد تا پس از طرح و تنظیم نهایی در کمیسیون تلفیق در ردیف دستور جلسات شورا قرار گیرد.

ماده 5- اعضای کمیسیون تلفیق

 • نایب رییس شورا
 • دبیر شورا (به عنوان رییس کمیسیون)
 • رؤسای کمیته‌های چهارگانه
 • 3 نفر از اعضای منتخب شورای اسلامی شدن (حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر خسروپناه، سرکار خانم دکتر خزعلی، جناب آقای دکتر کی نژاد)

ماده 6- وظایف و مأموریت کمیسیون تلفیق

 • رعایت موازنه نظامات چهارگانه سند در فرایند اجرای مصوبات
 • راهبری، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه کاری برای کمیته‌های چهارگانه
 • پایش و ارزیابی فعالیت‌های ارجاعی به کمیته‌های چهارگانه
 • طراحی سازوکار گفتمان‌سازی سند و مشارکت حداکثری دانشگاه‌ها
 • طراحی الگوهای مفهومی و تدوین شیوه‌نامه اجرایی کمیته‌های چهارگانه
 • تنظیم نهایی مباحث جهت تسریع در تصمیم‌گیری شورا

 

 

لیست اخبار صفحه :1