آيين‌نامه

کميته‌هاي تخصصي اجراي سند دانشگاه اسلامي

 مصوب جلسه 291 مورخ 26/11/94 شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي

 

مقدمه:

شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي با استفاده از ظرفيت آموزش عالي و ساير نهادها و امکانات کشور مسئوليت بررسي، تصويب و ابلاغ سياست‌هاي اجرايي، طراحي سازوکار تحقق اهداف، اصلاح ساختارها و فرايندهاي مربوط، به روزآوري و ترميم، هماهنگي و انسجام در سياست‌ها، برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي تحول راهبردي فرايند اسلامي شدن را برعهده دارد. در همين راستا و به منظور اجرايي شدن سند دانشگاه اسلامي مصوب جلسه 735 مورخ 25/4/1392 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در جلسه 262 شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشي،مورخ 25/9/92 نسبت به تشکيل کميته‌هاي تخصصي نظامات‌ چهارگانه سند دانشگاه اسلامي ذيل کميسيون تلفيق اقدام نمود. لازم به توضيح است؛ ضرورت توجه به پيوستگي آموزش عمومي و عالي در عرصه سياستگذاري و اجرا، مبناي تصميم شورا در تشکيل کميته‌اي با محوريت آموزش و پرورش با عنوان فوق، قرار گرفت.

 

الف) مسئوليت کميته "نظام آموزشي": وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

ب) مسئوليت کميته "نظام فرهنگي- تربيتي": نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

ج) مسئوليت کميته "نظام پژوهش و فناوري": وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

د) مسئوليت کميته "نظام مديريت": دانشگاه آزاد اسلامي

ماده 1- وظايف کميته‌ها

-     شناسايي و تعيين اولويت‌هاي سند

-     تدوين و ارائه برنامه‌هاي اجرايي نمودن راهبردهاي سند دانشگاه اسلامي

-     رصد و ارزيابي ميزان اجرايي شدن مصوبات و برنامه‌ها

-     تدوين طرح‌ها، برنامه‌ها و قوانين مورد نياز جهت ايجاد زمينه اجراي بهينه سند

ماده 2- ترکيب اعضاي کميته‌ها

1-2- اعضاي کميته آموزشي

-        معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

-        معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

-        معاون آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

-        معاون امور اساتيد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

-        دبير شوراي اسلامي شدن

-        نماينده کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

-        نماينده شوراي تخصصي حوزوي

-        2 نفر عضو صاحب‌نظر به پيشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رييس شوراي اسلامي شدن

-        1 نفر از بانوان صاحب‌نظر در اين حوزه به پيشنهاد شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان و حکم رياست شوراي اسلامي شدن

 

2-2- اعضاي کميته فرهنگي- تربيتي

-        معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

-        معاون فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

-        معاون فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي

-        معاون فرهنگي- سياسي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

-        معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي

-        نماينده شوراي فرهنگي- اجتماعي زنان

-        دبير شوراي اسلامي شدن

-        نماينده شوراي تخصصي حوزوي

-        نماينده کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

-        3 نفر عضو صاحب‌نظر به پيشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رييس شوراي اسلامي شدن


2-3- اعضاي کميته پژوهش و فناوري

-        معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

-        معاون پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

-        معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي

-        معاون مطالعات راهبردي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

-        معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي

-        معاون پژوهشي حوزه علميه قم

-        نماينده کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس

-        دبير شوراي اسلامي شدن

-        نماينده معاونت علم و فناوري رياست جمهوري

-        2 نفر عضو صاحب‌نظر به پيشنهاد دستگاه‌ها و انتخاب شورا و حکم رييس شوراي اسلامي شدن

2-4- اعضاي کميته مديريت

-        رييس مرکز هيأت‌هاي امناي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

-        رييس مرکز هيأت‌هاي امناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

-        معاون برنامه‌ريزي دانشگاه آزاد اسلامي

-        نماينده نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

-        2 نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

-        2 نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

-        1 نفر از رؤساي مراکز جامع دانشگاه آزاد اسلامي

تبصره 1: رييس هر يک از کميته‌ها بر اساس پيشنهاد دستگاه متولي و با حکم رياست شوراي اسلامي شدن منصوب مي‌گردد.

تبصره 2: مدت زمان احکام سه ساله خواهد بود.

ماده 3-  جلسات کميته‌ها حداقل هر دو هفته يکبار تشکيل مي‌گردد.


ماده 4- گزارشات جلسات کميته‌ها به طور مستمر به دبيرخانه شورا منعکس مي‌گردد تا پس از طرح و تنظيم نهايي در کميسيون تلفيق در رديف دستور جلسات شورا قرار گيرد.

ماده 5- اعضاي کميسيون تلفيق

-    نايب رييس شورا

-    دبير شورا (به عنوان رييس کميسيون)

-    رؤساي کميته‌هاي چهارگانه

-    3 نفر از اعضاي منتخب شوراي اسلامي شدن (حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر خسروپناه، سرکار خانم دکتر خزعلي، جناب آقاي دکتر کي نژاد)

ماده 6- وظايف و مأموريت کميسيون تلفيق

-    رعايت موازنه نظامات چهارگانه سند در فرايند اجراي مصوبات

-    راهبري، هماهنگي و ايجاد وحدت رويه کاري براي کميته‌هاي چهارگانه

-    پايش و ارزيابي فعاليت‌هاي ارجاعي به کميته‌هاي چهارگانه

-    طراحي سازوکار گفتمان‌سازي سند و مشارکت حداکثري دانشگاه‌ها

-    طراحي الگوهاي مفهومي و تدوين شيوه‌نامه اجرايي کميته‌هاي چهارگانه

-    تنظيم نهايي مباحث جهت تسريع در تصميم‌گيري شورا

 

 

فایل ها